Växtföljden

På Solmarka gård har det odlats biodynamsikt sedan 1976. Åkermarken är i dagsläget 123 ha som odlas i en 6:årig växtföljd med vallodling, spannmålsodling och grönsaker. Utöver åkermarken finns även ca 20 ha naturbetesmark som betas av våra kor och får.
Växtföljden som innebär att man växlar mellan grödorna varje år är enligt följande;

  • År 1 Korn/ havre/ ärtor med insådd av klöverrik vall
  • år 2 Vall som skördas tre ggr till vinterfoder för djuren
  • år 3 Vall som skördas tre ggr till vinterfoder för djuren, därefter plöjning och sådd av höstsäd
  • år 4 Höstsäd tex vete, dinkel, rågvete etc. Skörden används som brödsäd eller foder 
  • år 5 Potatis, egen komposteras stallgödsel tillförs
  • år 6 Grönsaker, ehe komposteras stallgödsel tillförs


På detta vis har vi en allsidig odling som varje år ger en lagom mängd foder till djuren och spannmål/ grönsaker till försäljning.